فریازان در دو صورت کلمه اش معنی دارد.

چون در طول تاریخ همواره کلمات ثابت نبودند گاهاًدر زبان هخامنشی و پهلوی باستان کلمات تغیر کردند.

مثال ف به پ , پهلوی به فهلوی

و اما از دید کلی

فر== به معنی با شکوه... بهتر

یازان === بدست آوردن کسب کردنچنگ آوردن وگرفتن ویازیدن می باشد

فریازان==معنی کامل خوش نویسان است و بزرگ نوشته شدگان که کلاً به سینه فراخان و سلحشوران با شکوهان معنی می دهد

فریازان یکی از محلات بزرگ شهر رودآور بوده که تقریباً در کنارشهر واقع شده است

شهر رودآور را حدوداً 18 کیلومتر تاخمین زده  فریازان از شهر رودآور 10 کیلومتر فاصله دارد

 

فریازان در حال حاضر دو محله است.

یکی بنام محمود آباد ودیگری فریازان

مردم فریازان اقوامی مهاجر بوداند که از قوم لر کرد و فارس تشکیل شده اند دین آنها شیعه و اداب رسومی مثل سایر روستاهای توابع تویسرکان دارند

فریازان قدیمی ترین آبادی ایران که با رودآور هم تاریخ بوده است

واز فریازان تا تویسرکان قلعه های بوده که نامشان باقیست به نام باغ اسد الله خان یکی در پاین آبادی ودیگری در بنام قلعه حسن خان مشهور بود .

 

در فریازان سه تپه ار آثار بااستانی به جای مانده که قدمت تپه ی گر آباد از سایرین بیشتر است و احتمالاً با توجه به آثار و نقوش سفال وخشت های به جای مانده گبری می توان قدمتآن را پیش از اسلامو در عهد باستان دانست اما با توجه به گورستان های باقیمانده در اطراف تپه احتمال دارد مجدداًاقوامی در انجا ساکن شدند که این اقوام نیز بر اثر زلزله ای مهیب از بین رفتند اما شکل کلی تپه گر آباد بدان صورت بوده است که در مرکزیت آن ودر جای تپه فعلی قلعه ی بزرگی وجود داشته که اکثر بزرگان در ان اسکان داشتند

 


برچست ها : , , ,